پوستر نظام مباحث99


نظــام مبــاحث آمــوزش و پــرورش

رسیدن به تمدن نوین اسلامی، هدف گذاری حیات انقلاب اسلامی است که برای رسیدن به تمدن اسلامی، نیاز به درک درست از مفاهیم و دریافت مناسب از افق پیش رو می باشد و در این مسیر، آموزش و پرورش به عنوان سازوکار تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای این حرکت، نقش ویژه و بخصوصی دارد.به همین منظور برای کمک به این فرآیند سیر منطقی آموزشی در نظر گرفته شده است.
ضعف مباحث بنیادین و تئوریک در تحلیل مسائل آموزش و پرورش متأسفانه منجر به نگاه های سطحی در برخورد با موضوعات آن شده است. از طرفی توجه به موضوعات آموزش و پرورش در پارادایم حاکم تمدنی غرب و تشریح حل مسائل با نوع نگاه غیر بومی، مشکلات متعددی را برای سرمایه های اجتماعی کشور ایجاد کرده است. حرکت به سمت کاربرد و توسعه آن در واقعیات نظام آموزش و پرورش، ضرورت مبانی نظری اسلامی و حرکت از مبانی به سمت مباحث تطبیقی را روشن می کند.

 

سرفصل های دوره:
مناسبات تمدنی غرب بر اساس مدل اداره
جایگاه نظام آموزشی در مناسبات تمدنی غرب
چیستی، چرایی و چگونگی تمدن اسلامی
تاریخ تحولات نهاد آموزش در غرب
تاریخ تحولات نهاد آموزش در ایران
معنای تحول بنیادین در منظومه فکری رهبر انقلاب
نظام مسائل آموزش و پرورش در ایران
مفهوم شناسی نظام تعلیم و تربیت در ایران
سند تحول بنیادین نقطه ای برای عزیمت

دوره آموزشی مسیر

دوره آموزشی مسیر

آشنایی دانشجومعلمان با مسائل کلان نظام تربیت رسمی و عمومی و تعمیق دیدگاه هادوره آموزشی مسیر

آشنایی دانشجومعلمان با مسائل کلان نظام تربیت رسمی و عمومی و تعمیق دیدگاه ها
عوارض ناشی از کم رنگ شدن حجیت واقعیت وحیانی، پررنگ شدن هویت اومانیسمی به جای انسان شناسی الهی در سبک زندگی، غیرقدسی شدن معرفت بشری در ساحت علم و عمل، کمرنگ شدن معنویت و اخلاق، از هم گسسته شدن چارچوب خانواده، تخریب گسترده محیط زیست، دگرگون کردن مفاهیم آزادی، حقوق بشر و… دستاورهای دنیای مدرن در تحول سبک زندگی است که متأسفانه موضوع نظام تعلیم و تربیت آن نیز، از این مقوله مستثنی نیست.