دوره آموزشی مسیر

دوره آموزشی مسیر

آشنایی دانشجومعلمان با مسائل کلان نظام تربیت رسمی و عمومی و تعمیق دیدگاه ها

عوارض ناشی از کم رنگ شدن حجیت واقعیت وحیانی، پررنگ شدن هویت اومانیسمی به جای انسان شناسی الهی در سبک زندگی، غیرقدسی شدن معرفت بشری در ساحت علم و عمل، کمرنگ شدن معنویت و اخلاق، از هم گسسته شدن چارچوب خانواده، تخریب گسترده محیط زیست، دگرگون کردن مفاهیم آزادی، حقوق بشر و… دستاورهای دنیای مدرن در تحول سبک زندگی است که متأسفانه موضوع نظام تعلیم و تربیت آن نیز، از این مقوله مستثنی نیست.