دوره آموزشی مسیر

وضعیت فعلی
ثبت نام نشده
قیمت
20 هزار تومان

عوارض ناشی از کم رنگ شدن حجیت واقعیت وحیانی، پررنگ شدن هویت اومانیسمی به جای انسان شناسی الهی در سبک زندگی، غیرقدسی شدن معرفت بشری در ساحت علم و عمل، کمرنگ شدن معنویت و اخلاق، از هم گسسته شدن چارچوب خانواده، تخریب گسترده محیط زیست، دگرگون کردن مفاهیم آزادی، حقوق بشر و… دستاورهای دنیای مدرن در تحول سبک زندگی است که متأسفانه موضوع نظام تعلیم و تربیت آن نیز، از این مقوله مستثنی نیست.

نظام آموزش و پرورش جدید، نظامی است که برای ساخت اجتماعی دنیای مدرن طراحی شد و طبیعتا روابط درونی و بیرونی آن متناسب با هم افزایی هرچه بیشتر در توسعه مفاهیم تمدنی موجود است. به همین دلیل آنچه در سیستم آموزشی جدید رقم می خورد، نهادینه سازی هدف‌های تعیین شده در نظام تمدنی غرب می باشد و از آنجایی که نظام آموزشی هم در تولید مفاهیم و هم در توزیع مفاهیم تمدنی نقش خاص و ویژه ای دارد، توانسته است تا باورها و ارزشهای تمدن جدید را هم به عنوان باورهای شخصی افراد و هم به عنوان مناصب اجتماعی متعین سازد و با تولید ساختارهای اجتماعی مبتنی بر این ارزش‌ها، مسیر رشد جوامع، از جمله جامعه ما را به سمت هدف‌های تعیین شده پیش ببرد.

از طرفی حرکت انقلاب اسلامی و تحقق ارزش ها و آرمان های متعالی آن، متکی به تلاش و میزان جدی گرفتن عرصه تعلیم و تربیت است و طبیعتا بازسازی نظام معرفتی منابع انسانی خیزش عظیم انقلاب اسلامی، مبتنی بر باورها و اعتقادات عمیق الهی، جهاد عظیمی است که جز با بازسازی در نظام تربیت رسمی شدنی نمی باشد و این مسئله می تواند فرصتی بی بدیل برای طراحی سازوکار جدیدی جهت توزیع مفاهیم تولید شده توسط جریان انقلاب باشد، تا از این طریق بتوانیم مناصب اجتماعی مناسب با تولید و توزیع مفاهیم این حرکت الهی جهت ساماندهی مجدد روابط اجتماعی موجود را، طراحی نماییم.

لذا، با توجه به ساختار موجود در نظام تربیت رسمی کشور و مشکلات عدیده ای که نظام جمهوری اسلامی در همگون سازی تمدن موجود و مفاهیم تولید شده در حیات انقلاب اسلامی دارد، به نظر می رسد سرمایه گذاری بر روی قشر جوان، پرانگیزه و معتقد به مسیر انقلاب می تواند، فرصت خاصی را جهت تولید شبکه ای غیر رسمی جهت توزیع حقیقت مفاهیم تولید شده در انقلاب نماید و در این مسیر بسیج به عنوان یکی از مفاهیم تولید شده در این حرکت الهی، می تواند مناسب ترین بستر جهت تحقق ایده‌های انقلاب باشد و ترکیب آن با فضای نظام آموزشی و نیروی جوان، بستر مناسبی را برای ایجاد فهم دقیق‌تر و عمیق‌تر از معنای تحول تمدنی، مهیا نماید.

در همین راستا، فراگیر شدن برگزاری دوره‌های تخصصی در جهت تعمیق فعالیت‌های ماموریت محور، در سطح پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان، به عنوان منبع تولید انسانی نظام تعلیم و تربیت کشور، توسط دفاتر بسیج دانشجویی، نیازمند رعایت الزاماتی است که از جمله مهم ترین آنها شناخت مسائل و چالش‌های پیش رو، نوع اولویت بندی و سطح و عمق مواجهه است.

ز طرفی با توجه به چالش عمده دفاتر بسیج دانشجویی در نحوه ورود، ایجاد دغدغه و گفتمان سازی مباحث حوزه نظام تربیت رسمی و عمومی در پارادایم انقلاب اسلامی، در بین دانشجومعلمان، و تشخیص اینکه چه موضوعاتی از نظر اهمیت   اولویت پرداخت دارند و اساسا با چه نحوه آغازی می توان آنها را تبدیل به کنشگرانی فعال در این وادی کرد و با توجه به این نیاز و ضرورت و مطالبه دفاتر از بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان؛ مرکز مطالعات و تحقیقات این مجموعه، طرحی با عنوان “مسیر” برای اجرا پیشنهاد می دهد.

اهداف

  • ایجاد فهم مشترک در معنا و مفهوم تحول درافق حرکت انقلاب اسلامی
  • آشنایی دانشجومعلمان با مسائل کلان نظام تربیت رسمی و عمومی و تعمیق دیدگاه ها
  • لزوم و شیوه کنشگری در فضای نظام تربیت رسمی، خصوصا دانشگاه فرهنگیان و دانشجومعلمان
  • ایجاد آمادگی برای ورود به طرح (دوره) نظام توحیدی